Komornik Sądowy

Komornik

Sądowy

Komornik Wrocław

Wrocław

we Wrocławiu

Wrocław Komornik

Komornik Kobierzyce

Komornik Sobótka

Komornik Żórawina

Komornik Wrocław Krzyki

Krzyki Komornik

Kobierzyce

Sobótka

Żórawina

Wrocław Krzyki

Krzyki

Komornik Tarnowska

Komornik Bożena Tarnowska

Komornik Sądowy Bożena Tarnowska przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.

egzekucja

egzekucja sądowa

licytacja

licytacje

eksmisja

obwieszczenie

wierzyciel

dłużnik

podział sumy uzyskanej z egzekucji

Google+

BEL (Biuro Ewidencji Ludności )

Skierowanie wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ma na celu ustalenie aktualnego adresu zameldowania dłużnika na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także ustalenie numeru PESEL dłużnika, imion rodziców, miejsca urodzenia, serii i numeru dowodu osobistego, daty i miejsca ewentualnego zgonu dłużnika oraz numeru aktu zgonu. Pełny zakres danych gromadzonych w ewidencji ludności, zbiorze PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych określony jest w art. 44a oraz 44e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

Wierzyciel zobowiązany jest do wskazania wyłącznie tych danych o osobie dłużnika, które są mu znane. Wniosek komornika sądowego jest zwolniony z opłaty.

stat4u