Logo

53-328 Wrocław, ul. Pretficza 21 lok. B3
tel.: 71 733 65 50, fax: 71 733 69 89, kom.: 607 740 800

 
Logo

ZUS


ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)


Komornik sądowy jest podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób organ egzekucyjny jest w stanie ustalić przede wszystkim rodzaje, tytuły i okresy zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego, dane ewidencyjne i adresowe płatników składek dłużnika, jak również informacje o przyznanym świadczeniu emerytalno-rentowym, rehabilitacyjnym oraz o zasiłkach z ubezpieczenia społecznego, czyli dane o aktualnym źródle dochodu dłużnika.

Ponadto na koncie ubezpieczonego gromadzone są takie dane jak: PESEL, NIP, REGON, numer i seria dowodu osobistego oraz paszportu, adres zameldowania, zamieszkania, do korespondencji, a także adres prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku dłużnika będącego płatnikiem składek - zgłoszone rachunki bankowe oraz rachunek, z którego dokonano opłaty składek.

Aby skutecznie skierować wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych konieczne jest wskazanie numeru PESEL dłużnika. Udostępnienie danych ze zbioru podlega opłacie, która wynosi 45,44 zł i jest ustalana przez ZUS na okres jednego roku.