Logo

53-328 Wrocław, ul. Pretficza 21 lok. B3
tel.: 71 733 65 50, fax: 71 733 69 89, kom.: 607 740 800

 
Logo

BEL


BEL (Biuro Ewidencji Ludności)


Skierowanie wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ma na celu ustalenie aktualnego adresu zameldowania dłużnika na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także ustalenie numeru PESEL dłużnika, imion rodziców, miejsca urodzenia, serii i numeru dowodu osobistego, daty i miejsca ewentualnego zgonu dłużnika oraz numeru aktu zgonu. Pełny zakres danych gromadzonych w ewidencji ludności, zbiorze PESEL, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych określony jest w art. 44a oraz 44e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

Wierzyciel zobowiązany jest do wskazania wyłącznie tych danych o osobie dłużnika, które są mu znane. Wniosek komornika sądowego jest zwolniony z opłaty.